ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្ណាល័យច្បាប់អេឡិចត្រូនិច

Welcame to Constitutional Council of Cambodia

Title: សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ឆ្នាំ២០២២

Category: កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្ត
Sub-Category: គោលនយោបាយ
Author: សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
Publisher: ក្រសួងមហាផ្ទៃ
Publish Location: កម្ពុជា
Language: Khmer
Publish Date: 2022
Number of Page: 120
28
424
សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សម្រា...សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ឆ្នាំ២០២២
28
425
កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋស...កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និង ការការពារមាតុភូមិ ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៨
88
598
Go Back top