មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ


អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ត្រូវបាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អគ្គលេខាធិការ​មួយរូប និង មាន​អគ្គលេខាធិការរង​មួយចំនួនជាជំនួយការ នៅក្រោម​ការទទួលខុសត្រូវរ​បស់​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ។ អគ្គលេខាធិការ មាន​ឋានៈ​ស្មើ​នឹង​រដ្ឋលេខាធិការ និង អគ្គលេខាធិការរង មាន​ឋានៈ​ស្មើ​​នឹងអនុរដ្ឋលេខាធិការ។ អគ្គលេខាធិការ​គ្រប់គ្រង និង ចាត់ចែង​ការងាររដ្ឋបាល​ទាំងឡាយ របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្រោម​ការណែនាំ​របស់​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ។ អគ្គលេខាធិការ​អាច​ទ​ទួល​សិទ្ធិ​ពី​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​លិខិត ឬ សេចក្ដីសម្រេច​រដ្ឋបាល ។

គេហទំព័រដែលទាក់ទង
ព្រឹទ្ធសភា
រដ្ខសភា
សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
ប្រើភាសាបារាំង
សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 15

ម្សិលមិញ

: 29
សរុប : 22401