មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ

ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានទាក់ទងនឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 • ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ៧៦ និងមាត្រាទាំងឡាយពីជំពូកទី ១៥ថ្មី ដល់ជំពូកទី ១៦ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ទាំងឡាយ​នៃ​កម្ពុជា
 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
 • ច្បាប់​ស្ដី​ការរៀបចំ និង ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពីការរៀបចំ និងការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤២ អនក្រ.បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤៣ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកែសម្រួល​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤២ អនក្រ.បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៨ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកែសម្រួល​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤២ អនក្រ.បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • វិសោធនកម្ម​ប្រការ ៣ ប្រការ ៦ ប្រការ ៨ ថ្មី ប្រការ ១០ថ្មី និង ប្រការ ១១ នៃ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​ស្ដីពី​នីតិវីធី​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ដ​នៅមុខក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ២៥/២០០៧ កប​ធ.សសរ ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​ស្ដីពី​នីតិវិធី​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ដនៅមុខ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ២៤/២០០៧ កប​ធ.សសរ ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៤៦/២០១៦ កប​ធ.សសរ ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • សេចក្ដីសម្រេច​ស្ដីពី​ការកែសម្រួល​លើ​បទបញ្ជា​ស្ដីពី​នីតិវីធី​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ដ នៅមុខ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ
 • បទបញ្ជា​ស្ដីពី​នីតិវីធី​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ដ នៅមុខ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ
 • បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃ ក្រុមប្រឺក្សា​ធម្មនុញ្ញ (ប្រការ២៧ស្ទួន បន្ថែម​នៅលើ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និង ប​ន្ថែ្ថ​ម “វិជ្ជាជីវៈ ឬ មុខរបរ” នៅ​ប្រការ៥ និង លុប​ពាក្យ “សមាជិក​​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និង” នៅ​ប្រការ៩)
 • បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃ ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ
 • កាពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព
 • គេហទំព័រដែលទាក់ទង
  ព្រឹទ្ធសភា
  រដ្ខសភា
  សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
  ប្រើភាសាបារាំង
  សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
  យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

  ចំនួនអ្នកទស្សនា
  ថ្ងៃនេះ : 15

  ម្សិលមិញ

  : 29
  សរុប : 22401