មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ

បទឧទ្ទេសនាមរបស់សមាជិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ វិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោក ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលាគរុកោសល្យ និង​ វិក្រឹតការ ខេត្តក្រចេះ ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ សម្តេច នរោត្តម សិរិវុឌ្ឍ សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ មជ្ឍមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ លោកជំទាវ ចែម វេយ្យរិទ្ធ សមាជិកា​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលាគរុកោសល្យ និង​ វិក្រឹតការ ខេត្តព្រះវិហារ ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុត ឈន សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលាគរុកោសល្យ និង​ វិក្រឹតការ ខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលាគរុកោសល្យ និង​ វិក្រឹតការ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ លោកជំទាវ ចែម វេយ្យរិទ្ធ សមាជិកា​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ មជ្ឍមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ សម្តេចព្រះមហិស្សរា នរោត្តម ចក្រ័ពង្ស់ សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលាគរុកោសល្យ និង​ វិក្រឹតការ ខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ សម្តេច នរោត្តម សិរិវុឌ្ឍ សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ព្រហ្ម ញាណវិចិត្រ សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលាគរុកោសល្យ និង​ វិក្រឹតការ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុត ឈន សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលាគរុកោសល្យ និង​ វិក្រឹតការ ខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០១៥
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩៣ និង​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលា​គរុកោសល្យ​និង វិក្រឹ​ត​ការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៣
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ សម្ដេច ន​រោ​ត្ដម សិរិវុឌ្ឍ សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩៣ និង​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលា​គរុកោសល្យ​និង វិ​ក្រឹ​ត​ការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៣
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩៣ និង​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ មជ្ឈមណ្ឌល​គរុកោសល្យ​ភូមិភាគ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៣
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ លោកជំទាវ ស៊ុំ នី​ផា សមាជិកា​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩៣ និង​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ មជ្ឈមណ្ឌល​គរុកោសល្យ​ភូមិភាគ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៣
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩៣ និង​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល ឆ្នាំ២០១៣
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ លោកជំទាវ ចែម វេ​យ្យ​រិ​ទ្ធ សមាជិកា​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩៣ និង​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល ឆ្នាំ២០១៣
 • សុន្ទរកថា​បើក និង បិទ​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ខួប​លើក​ទី ១៩ ទិវាប្រកាស​ឱ្យប្រើ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នៅ​សណ្ឋាគារ កាំបូឌីយ៉ាណា ថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ឆ្នាំ២០១២
 • បទឧទ្ទេសនាម​របស់ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ថុល សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ស្ដីពី​ខ្លឹមសារ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​សមត្ថកិច្ចរបស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
 • កម្រង​ឯកសារ​សំណួរ- ចម្លើយ​ទាក់ទង​នឹង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
 • កម្រង​បទ​បង្ហាញ​ក្នុង​ពិធី​ខួប​ឆ្នាំ​ទី ១៨ ទិវា​ប្រកាស​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
 • គេហទំព័រដែលទាក់ទង
  ព្រឹទ្ធសភា
  រដ្ខសភា
  សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
  ប្រើភាសាបារាំង
  សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
  យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

  ចំនួនអ្នកទស្សនា
  ថ្ងៃនេះ : 15

  ម្សិលមិញ

  : 29
  សរុប : 22401