មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ
សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

លិខិត​លេខ ០៦០/០០១/២០១៧ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ អំពីសំណើសុំការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីច្បាប់គណបក្សនយោបាយ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់លោក គល់ បញ្ញា

ត្រឡប់ទៅលើ

សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០១៦

លិខិត​លេខ ០៥៩/០១/២០១៦ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ករណីប្តឹងជំទាស់នឹងលិខិតលេខ ៩៣២/១៦ គ.ជ.ប ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ របស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាធម្ម​នុញ្ញបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាណត្តិ ៣ឆ្នាំ លើកទី៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីផ្ទេរភារកិច្ចសមាជិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និង បោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាណត្តិ ៣ឆ្នាំ លើកទី៧ (ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ឆ្នាំ២០១៩)

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ១៤២ រ.ស ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីសហជីព

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ១៤២ រ.ស ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីសហជីព

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ០៦៣ រ.ស ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និង សវនកម្ម

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ០៦៣ រ.ស ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និង សវនកម្ម

ត្រឡប់ទៅលើ

សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០១៥

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ៦៨២ រ.ស ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ៦៨២ រ.ស ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិខិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

 • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ២៦១ រ.ស ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ និង សំណើលេខ ២៦២ រ.ស ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

 • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ២៦១ រ.ស ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ និង សំណើលេខ ២៦២ រ.ស ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០១៤
 • សេចក្ដីទូលថ្វាយមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ស្តីពីការផ្តើមគំនិតធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់​ធម្ននុញ្ញ​ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ៧៦ និង មាត្រាទាំងឡាយពីជំពូកទី១៥ ថ្មី ដល់ជំពូកទី១៦ ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​

 • លិខិត​លេខ ០៥៧/០៣/២០១៤ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ករណីពាក្យបណ្តឹងសុំអន្តរាគមន៍របស់លោកស្រីមេធាវី សំ នារី។

 • លិខិត​លេខ ០៥៦/០២/២០១៤ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ សំណើសុំបកស្រាយអង្គច្បាប់លើបំរាមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និង សាលារាជធានីភ្នំពេញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំសាធារណៈ។

 • លិខិត​លេខ ០៥៥/០១/២០១៤ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ សេចក្តីទូលថ្វាយមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចំពោះលិខិតលេខចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៤ របស់ឯកឧត្តម លឺ ឡាយស្រេង និង លិខិតលេខចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៤ របស់ ឯកឧត្តម សឺន ស៊ូបែរិ៍្ត ។

 • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខៈ៧១/២០១៤ អ.កបធ.សជណ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤

 • សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខៈ៧០/២០១៤ អ.កបធ.សជណ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០១៣
 • លិខិត​លេខ ០៥៧/២៦/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក លី សុ​ភ័​ណ្ឌ ប្ដឹង​ជំទាស់​លិខិត​លេខ ៨១១/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៥៦/២៥/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក លី សុ​ភ័​ណ្ឌ ប្ដឹង​ជំទាស់​លិខិត​លេខ ៨១៣/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៥៥/២៤/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៨៦/១៣ គ.ជ.ប ​ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៥៤/២៣/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៨០៧/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៥៣/២២/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៩០/១៣ គ.ជ.ប​ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៥២/២១/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៩៨/១៣ គ.ជ.ប ​ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៥១/២០/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៩១/១៣ គ.ជ.ប ​ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៥០/១៩/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៨១/១៣ គ.ជ.ប​ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត គ.ជ.ប

 • លិខិត​លេខ ០៤៩/១៨/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក នូ ចំរើន ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៩៣/១៣ គ.ជ.ប​ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៤៨/១៧/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​បណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៨៨/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត គ.ជ.ប

 • លិខិត​លេខ ០៤៧/១៦/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៦៦/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៤៦/១៥/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៦៩/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៤៥/១៤/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីបណ្ដឹង​របស់លោក ឯក ថន ប្ដឹង​ជំទាស់​លេខ ៧៤៦/១៣ គជប ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៤៤/១៣/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​បណ្ដឹង​របស់លោក រស់ សួ តំណាងឱ្យ​លោក មើ​ត សំ​អេង ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៣៨/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត គ.ជ.ប

 • លិខិត​លេខ ០៤៣/១២/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីសុំ​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៧៣៥/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៤២/១១/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីសុំ​ប្ដឹង​ជំទាស់​លិខិត​លេខ ៧៣៦/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៤១/១០/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​សុំ​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៦២៨/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៤០/០៩/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​សុំ​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៦៣០/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៣៩/០៨/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​សុំ​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៦១៥/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៣៨/០៧/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​សុំ​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៦១៦/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៣៧/០៦/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​សុំ​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៦១៤/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៣៦/០៥/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​សុំ​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០០២/១៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • លិខិត​លេខ ០៣៥/០៤/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​សុំ​ធ្វើ​និ​យ​ត្ន​កម្ម​ស្ថានភាព​គតិ​យុ​ត្ដរបស់ ឯកឧត្ដម សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ

 • លិខិត​លេខ ០៣៤/០៣/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណី​សំណើសុំ​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៥៧៩/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី១៦​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត គ.ជ.ប

 • លិខិត​លេខ ០៣៣/០២/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ករណីស្នើ​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​អធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​អចិន្ដ្រៃយ៍​នៃ​រដ្ឋសភា​ក្នុងការបង្កក​ប្រាក់​បំណាច់​តំណាងរាស្ដ្រ​គណបក្ស សម រង្ស៊ី សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​គណបក្សន​រោ​ត្ដមរណឫទ្ធិ

 • លិខិត​លេខ ០៣២/០១/២០១៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ស្មារតី​លិខិត​លេខ ១៩៦៩ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៥ របស់​ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០១១
 • លិខិត​លេខ ០៣១/០៦/២០១១ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ ១៣៦/១១ គសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ របស់លោក ហ៊ីង យឿន ប្ដឹង​ជំទាស់​នឹង​គោលការណ៍ គ.ជ.ប ដែល​នៅតែ​រក្សាទុក​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត នូវ​ឈ្មោះ​ជនជាតិ​វៀតណាម​មួយចំនួន​ដែល​ពុំមាន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ដោយ​ផ្អែកលើ​ឯកសារ​បញ្ចាក់​អត្ដ​សញ្ញាណ នឹង​ប័ណ្ណបោះឆ្នោត​កន្លងមក​ដែល​មិន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ច្បាប់​សញ្ជាតិ

 • លិខិត​លេខ ០៣០/០៥/២០១១ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ ១២៨/១១ គសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ របស់លោក ហ៊ីង យឿន​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​តាម​លិខិត​លេខ ៥០៤/១១ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ​២០១១ របស់ គ.ជ.ប ហើយ​ទាមទារ​ឱ្យ​ផ្ដន្ទាទោស​លោក ជៀម ខូ​យ ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​និង សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​សង្កាត់​តាខ្មៅ​ចំនួន ៦រូប​ទៀត​ពី​ខាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា

 • លិខិត​លេខ ០២៩/០៤/២០១១ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ ១២៧/១១ គសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ របស់លោក ហ៊ីង យឿន​ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​តាម​លិខិត​លេខ ៥០៣/១១ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ​២០១១ របស់ គ.ជ.ប ហើយ​ទាមទារ​ឱ្យ​ផ្ដន្ទាទោស​លោក ហ៊ីង សឿន តាម​ជំពូក១១ នៃ​ច្បាប់បោះឆ្នោត​តំណាងរាស្ដ្រ

 • លិខិត​លេខ ០២៨/០៣/២០១១ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ របស់​ឯកឧត្ដម តុ វ៉ាន់​ចាន់ ទាក់ទង​នឹង​សំណើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចេញ​បញ្ជា​បឋម​បង្គាប់​រដ្ឋសភា​ឱ្យ ព្យួរ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​នូវ​សេចក្ដីសម្រ​ចរ​បស់ គជប ដែល​បានសម្រេច​ទទួលស្គាល់​លោក សាន សាង ជា​បេក្ខជន​ជាប់​ឆ្នោត​តំណាងរាស្ដ្រ​អាណ​ត្ដិ​ទី ៤ របស់​គណបក្ស សម រង្ស៊ី នៅ​មណ្ឌល​តាកែវ ជំនួស​រូប​ឯកឧត្ដម​ផ្ទាល់

 • លិខិត​លេខ ០២៧/០២/២០១១ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ របស់​ឯកឧត្ដម តុ វ៉ាន់​ចាន់ ទាក់ទង​នឹង​សំណើសុំ​ប្ដី​ង​តវ៉ា​នឹង​សេចក្ដីសម្រេច​របស់ គជប ដែល​សម្រេចទទួលស្គាល់​លោក សាន សាង ជា​បេក្ខជន​ជាប់ឆ្នោត​តំណាងរាស្ដ្រ​អាណ​ត្ដិ​ទី ៤ របស់​គណបក្ស សម រង្ស៊ី នៅ​មណ្ឌលតាកែវ ជំនួស​រូប​ឯកឧត្ដម​ផ្ទាល់

 • លិខិត​លេខ ០២៦/០១/២០១១ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១១ របស់​ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អ្នកតំណាងរាស្ដ្រ​ទាំង​១៤ រូប

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០១០
 • លិខិត​លេខ ០២៥/០៣/២០១០ កប​ធ.សជណ លិខិត​របស់​ឯកឧត្ដម លេខ ០០០៩/១០ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១០ តាមរយៈ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន​ប្រធានរដ្ឋសភា ចុះ​លេខ ៣១១ រ.ស ថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១០

 • លិខិត​លេខ ០២៤/០២/២០១០ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១០ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ ០០៣.១០ រ.ស.គ.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១០របស់​ឯកឧត្ដម​លោកជំទាវ អ្នកតំណាងរាស្ដ្រ​ទាំង ១៤ រូប

 • លិខិត​លេខ ០២៣/០១/២០១០ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ ០០១/១០ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ របស់​ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ​អ្នកតំណាងរាស្ដ្រ​ទាំង ១៤ រូប

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០០៩
 • លិខិត​លេខ ០២២/០៤/២០០៩ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៩ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណើ​របស់​ឯកឧត្ដម ផន ចន្ថា អតីត​តំណាងរាស្ដ្រ

 • លិខិត​លេខ ០២១/០៣/២០០៩ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៩ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណើ​របស់​ឯកឧត្ដម លោ​ជំទាវ ជា​តំណាងរាស្ដ្រ ចំនួន ១៧ រូប

 • លិខិត​លេខ ០២០/០២/២០០៩ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៩ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណើ​របស់​ឯកឧត្ដមសម រង្ស៊ី តំណាងរាស្ដ្រ និង ជា​ប្រធាន​គណបក្ស សម រង្ស៊ី

 • លិខិត​លេខ ០១៩/០១/២០០៩ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណើ​របស់​ឯកឧត្ដម ផន ចន្ថា អតីត​តំណាងរាស្ដ្រ

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០០៨

 • លិខិត​លេខ ០១៨/១៣/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ សេចក្ដី​ទូលថ្វាយ​មតិ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចំពោះ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​ដោយឡែក​ក្នុងការ​ចូលកាន់​តំណែង​របស់​តំណាងរាស្ដ្រ​ទើប​ជាប់ឆ្នោត មកពី​គណបក្ស សម រង្ស៊ី និង​គណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស

 • លិខិត​លេខ ២១/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្ដីពី​ការបញ្ចប់​ការដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​នៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 • លិខិត​លេខ ០១៧/១២/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក ថាច់ ឃុន​សារិន តំណាង​គណបក្ស សម រង្ស៊ី

 • លិខិត​លេខ ០១៦/១១/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក សុខ សុភ​ក្ដី តំណាង​គណបក្ស សម រង្ស៊ី

 • លិខិត​លេខ ០១៥/១០/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោកមេធាវី គង់ សំអុន តំណាងឱ្យ លោក ជា ជីវ តំណាង​គណបក្ស សមរង្ស៊ី ខេត្ដ​បាត់ដំបង

 • លិខិត​លេខ ០១៤/០៩/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក ថាច់ ឃុន​សារិន

 • លិខិត​លេខ ០១៣/០៨/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក មាស ខេង តំណាងឱ្យ​លោក សេង ម៉ារ​ឌី ប្រធាន​ក្រុមការងារ​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ខេត្ដ​ស្វាយរៀង

 • លិខិត​លេខ ០១២/០៧/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក ហ៊ីង យឿន ទីលំនៅ​បច្ចុប្បន្ន ផ្ទះ​លេខ ៦៩ AE3 ភូមិ ៣ សង្កាត់ ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ

 • លិខិត​លេខ ០១១/០៦/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក ហ៊ីង យឿន ទីលំនៅ​បច្ចុប្បន្ន ផ្ទះ​លេខ ៦៩ AE3 ភូមិ ៣ សង្កាត់ ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ

 • លិខិត​លេខ ០១០/០៥/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក ហ៊ីង យឿន តំណាងឱ្យ​ឈ្មោះ សូ សេង​ហ៊ាង ដែលមាន​តួនាទី​ជា តំណាង​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ (ខេត្ដ​កំពង់ចាម)

 • លិខិត​លេខ ០០៩/០៤/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក ចិន សុផល តំណាងឱ្យ​លោក ម៉ក់ ង៉ាន់ ដែលមាន​តួនាទី​ជា​តំណាង​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ឃុំ​ព្រែក​ខ្សាច់ (កោះកុង)

 • លិខិត​លេខ ០០៨/០៣/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​បណ្ដឹង​របស់​ក្រុមតំណាងរាស្ដ្រ​គណបក្ស សម រង្ស៊ី

 • លិខិត​លេខ ០០៧/០២/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់​ប្រធានគណបក្ស​សង្គម​យុត្ដិធម៌ និង​ប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​ឈប់​ក្រ

 • លិខិត​លេខ ០០៦/០១/២០០៨ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​លិខិត​គ្មាន​លេខ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៨ របស់​ប្រេ​ធាន​សាខា​សហគមន៍​គ្រឺ​ស្ទ​បរិស័ទ​គណៈ​និកាយ​ប្រូ​តេស​ស្ដង់កម្ពុជា​ប្រចាំ​ខេត្ដ-ក្រុង សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព នៃ​សេចក្ដីណែនាំ​លិខិត​លេខ ៨៦២/៩៤ ក.ធ.ស.នស ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩៤ របស់​ក្រសួង​ធម្មការ និង សាសនា​ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​បរិស័ទ​គ្រឹ​ស្ទនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០០៧
 • លិខិត​លេខ ០០៥/០៣/២០០៧ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ ១០៨/១១០៧ គ.ស.ប.អ.ព ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ របស់លោក​ជំទាវ​ប្រធាន​គណៈកម្ម​ការ​សិទ្ធិមនុស្ស ទទួល​ពាក្យបណ្ដឹង និង​អង្កេត​នៃ​ព្រឹទ្ធសភា សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព​ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​បំពេញ​មុខងារ​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃសហគ្រាស​សាធារណៈ

 • លិខិត​លេខ ០០៤/០២/២០០៧ កប​ធ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រះរាជសារ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោ​ត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្ដីអំពី​ការផ្ដើមគំនិត​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម មាត្រា ១៤៥ ថ្មី និង មាត្រា ១៤៦ ថ្មី ជំពូក​ទី១៣ថ្មី នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

 • លិខិត​លេខ ០០៣/០១/២០០៧ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ ៣៤៧ រស.គ១ ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ របស់លោក​ជំទាវ​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​សិទ្ធិមនុស្សទទួល​ពាក្យបណ្ដឹង អង្កេត និង​ទំនាក់ទំនង​រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា នៃ​រដ្ឋសភា សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព ផ្លូវច្បាប់​រវាង​ខ្លឹមសារ​លិខិត​លេខ ៥៨៨ ស.ជ.ណ របស់​ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី និង សាលដីកា​ស្ថាពរ​របស់​តុលា​កំពូល

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០០៦
 • លិខិត​លេខ ០០២/០២/២០០៦ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៦ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ តរ.ករម ១៥/០៦ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ជា​តំណាងរាស្ដ្រ​ចំនួន ១៥ រូប សុំឱ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចាត់ទុក ជា​មោ​ឃៈ​ភាព​មាត្រា ៥​នៃ​សេចក្ដីស្នើច្បាប់​ស្ដីពី​លក្ខន្ដិកៈ​តំណាងរាស្ដ្រ

 • លិខិត​លេខ ០០១/០១/២០០៦ កប​ធ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៦ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រះរាជសារ ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ ន​រោ​ត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្នើសុំ​មតិ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ អំពី​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ ស្ដីពី​វិសោធនកម្មមាត្រា ៨២ ៨៨ ថ្មី ៩០ ថ្មី ៩៨ ថ្មី ១០៦ ថ្មី ១១១ ថ្មី (មួយ) ១១៤ ថ្មី នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង មាត្រា ៦ នៃ​ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​បន្ថែម

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០០៥

  ត្រឡប់ទៅលើ

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ១២ /២០០៥ កប​ធ.ស.ជ.ណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង លិខិត​លេខ ​ស​ឆ ០៥/៧៨ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​តំណាងរាស្ដ្រ​ចំនួន ១៨ រូប សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចាត់ទុកជាអាសា​សូន្យ​នូវ​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​រដ្ឋ​សភា​លើ​សន្ធិសញ្ញា​បំពេញបន្ថែម រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​សាធារណរដ្ឋសង្គម​វៀតណាម​ទៅលើ​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​រដ្ឋ​ឆ្នាំ ១៩៨៥ ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត​កាលពី​ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិ​ថ្ឆិ​កា ឆ្នាំ ២០០៥

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៩/២០០៥ កប​ធ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៥ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រះរាជសារ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ ន​រោ​ត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្នើសុំ​មតិ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ អំពី​សេចក្ដីស្នើច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ៨៨ និង​មាត្រា ១១១ ថ្មី នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ៥២៥ រ.ស ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីសមាគម និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

 • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ២៦១ រ.ស និង សំណើលេខ ២៦២ រ.ស ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥៦/០០៤/២០១៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៥​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៥២៥ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេច អគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីសមាគម និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

 • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ៥២៥ រ.ស ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីសមាគម និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

 • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេច សំណើលេខ ៦៨២ រ.ស ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិខិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៨/២០០៥ កប​ធ ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៥ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រះរាជសារ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ ន​រោ​ត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្នើសុំ​មតិ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ អំពី​សេចក្ដីស្នើច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ សំដៅ​កែសម្រួល​កូរ៉ុម​សម្រាប់​ប្រជុំ​រដ្ឋសភា និង​ព្រឹទ្ធសភា

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៦/២០០៥ កប​ធ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រះរាជសារ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ ន​រោ​ត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្ដីពី​បណ្ដឹង​របស់លោក ខែម វាសនា

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៥/២០០៥ កប​ធ សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់ លោក ខែម វាសនា លេខ ០០២៤ គស​ច​ជន ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៥

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១/២០០៥ កប​ធ.ស.ជ.ណ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៥​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រះរាជចំណារលេខ ០០៥ រស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​សម្ដេចក្រុមព្រះ ន​រោ​ត្ដម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានរដ្ឋសភា សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយ​មាត្រា ១៩ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០០៤

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៥/២០០៤ កប​ធ.ស.ជ.ណ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៤ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងលិខិត ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយនូវ​មាត្រា​មួយចំនួន​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៤/២០០៤ កប​ធ.ស.ជ.ណ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០០៤ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងលិខិត ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​ក្រុមតំណាងរាស្ដ្រ​ចំនួន ១៥ រូប សុំឱ្យ​បកស្រាយ​នូវ​សំណួរ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អនុវត្ដ​ន៍​ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ច្បាប់​ដទៃទៀត

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៣/២០០៤ កប​ធ.ស.ជ.ណ​ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ ៣ ឆ្នាំ ២០០៤ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងលិខិត ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​ក្រុមតំណាងរាស្ដ្រ​ចំនួន ២១ រូប សុំឱ្យ​បកស្រាយ​នូវ​សំណួរ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អនុវត្ដ​ន៍​ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង ច្បាប់​ដទៃទៀត

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីជូនដំណឹងឆ្នាំ ២០០៣
 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ២២/២០០៣ កប​ធ សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងលិខិត​របស់ ឯកឧត្ដម ឯក វណ្ណឌី ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ២១/២០០៣ កប​ធ សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹង​លិខិត​របស់​ក្រសួង​យុត្ដិធម៌ លេខ១០៤៩ អក.ក​យ/២០០៣ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣

 • លិខិត​លេខ ២០/២០០៣ ក,ប,ធ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រះរាជសារ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់​ព្រះករុណា​សម្ដេចព្រះ​ន​រោ​ត្ដម សីហនុ ព្រះ​ម​ហ​ក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្នើសុំ​មតិ របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចំពោះ​ចំំ​ណុ​ច​ផ្នែក​ច្បាប់​មួយចំនួន

 • លិខិត​លេខ ១៩/២០០៣ ក.ប.ធ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រះរាជសារ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់​ព្រះករុណា​សម្ដេចព្រះ​ន​រោ​ត្ដម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្នើសុំ​មតិ របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ អំពី​ការយាង​ទៅ​បើក រដ្ឋសភា​នៃ​នីតិកាល​ទី ៣

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១៦/២០០៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ស្ដីពី​ការ​បញ្ជ​ប់​ការដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១៣/២០០៣ កប​ធ សជណ​ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​បណ្ដឹង​របស់លោក ឡេង សេង ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥/៧៩៧/០៣ គជប ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១២/២០០៣ កប​ធ សជណ​ច ចុះ​ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង របស់លោក លីវ អាន ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥/៧៩៦/០៣ គជប ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១១/២០០៣ កប​ធ សជណ​ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​បណ្ដឹង របស់លោក ទី ភី​ឡា ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥/៣២៤/០៣ គជប ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៩/២០០៣ កប​ធ.សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត របស់ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ជា​តំណាងរាស្ដ្រ​តាមរយៈ​គណបក្សសមរង្ស៊ី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បកស្រាយមាត្រា​មួយចំនួន នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ និង មាត្រា​ខ្លះ​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៧/២០០៣ កប​ធ សជណ​ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់ឯកឧត្ដម អ៊ូ ប៊ុនឡុង ប្ដឹងតវ៉ា​សុំ​លុបឈ្មោះ​ជន​ពុំមាន​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌ ត្រឹមត្រូវ​គ្រប់គ្រាន់​តាម​មាត្រា ៥០ថ្មី និង មាត្រា ៥៤ថ្មី នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ ២០០៣

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៦/២០០៣ កប​ធ សជណ​ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់ឯកឧត្ដម អ៊ូ ប៊ុនឡុង ប្ដឹងតវ៉ា​សុំ​លុបឈ្មោះ​ជន​ពុំមាន​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌ​ត្រឹមត្រូវ​គ្រប់គ្រាន់​តាម​មាត្រា ៥០ថ្មី និង មាត្រា ៥៤ ថ្មី​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ​បោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ ២០០៣

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៥/២០០៣ កប​ធ សជណ​ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​របស់ឯកឧត្ដម អ៊ូ ប៊ុនឡុង ប្ដឹងតវ៉ា​សុំ គជប បើកសវនាការ​មុននឹង​បដិសេធ​បណ្ដឹង​ជំទាស់

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៣/២០០៣ កប​ធ សជណ​ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៣​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត របស់ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ជា​តំណាងរាស្ដ្រ​ចំនួន ១៥ រូប ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បកស្រាយ​មាត្រា៧ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០០៣

 • សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១/២០០៣ កប​ធ សជណ​ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៣​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត របស់ឯកឧត្ដម អ៊ឹម សួស្ដី ប្រធាន​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពន្យល់​បញ្ជាក់ អំពី​ចន្លោះច្បាប់​នៃ​ការប្ដឹងតវ៉ា​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្នុង​ជំពូក​ទី៧ ស្ដីពី​ការឃោសនាបោះឆ្នោត នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  គេហទំព័រដែលទាក់ទង
  ព្រឹទ្ធសភា
  រដ្ខសភា
  សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
  ប្រើភាសាបារាំង
  សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
  យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

  ចំនួនអ្នកទស្សនា
  ថ្ងៃនេះ : 17

  ម្សិលមិញ

  : 29
  សរុប : 22403