មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ
សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ឆ្នាំ លើកទី៧​ (២០១៦-២០១៩)  

ប្រធាន
ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម

សម្តេច នរោត្តម សិរិវុឌ្ឍ

ឯកឧត្តម មឹន ស៊ាន

លោកជំទាវ ចែម វេយ្យរិទ្ធ


សម្តេចព្រះមហិស្សរា
នរោត្តម ច័ក្រពង្ស់

ឯកឧត្តម ពិត តាំងសាន

ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន


សម្តេចរាជបុត្រីព្រះរៀម
នរោត្តម បុប្ផាទេវី

ឯកឧត្តម សំ ព្រហ្មនា

ត្រឡប់ទៅលើ

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ឆ្នាំ លើកទី៦​ (២០១៣-២០១៦)  

ប្រធាន
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល

ឯកឧត្តម ព្រហ្ម ញាណវិចិត្រ

អ្នកអង្គម្ចាស់
ស៊ីសុវត្ថិ ផាន់ដារ៉ាវង្ស

សម្តេច នរោត្តម សិរិវុឌ្ឍ

ឯកឧត្តម មឹន ស៊ាន

លោកជំទាវ ចែម វេយ្យរិទ្ធ


សម្តេចព្រះមហិស្សរា
នរោត្តម ច័ក្រពង្ស់

ឯកឧត្តម ពិត តាំងសាន

ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន

ត្រឡប់ទៅលើ

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ឆ្នាំ លើកទី៥ (២០១០-២០១៣)


ប្រធាន
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល

លោកជំទាវ ស៊ុំ នីផា

ឯកឧត្តម ប៉ែន ថុល

ឯកឧត្តម ឈួរ លាងហួត

ឯកឧត្តម ព្រហ្ម ញាណវិចិត្រ

អ្នកអង្គម្ចាស់
ស៊ីសុវត្ថិ ផាន់ដារ៉ាវង្ស

សម្តេច នរោត្តម សិរិវុឌ្ឍ

ឯកឧត្តម មឹន ស៊ាន

លោកជំទាវ ចែម វេយ្យរិទ្ធ

ត្រឡប់ទៅលើ

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ឆ្នាំ លើកទី៤ (២០០៧-២០១០)


ប្រធាន
ឯកឧត្តម ឯក សំអុល
 

ឯកឧត្តម សឺន ស៊ូបែរ្តិ៍

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ

ឯកឧត្តម តុប សំ
 

ឯកឧត្តម ប៉ែន ថុល

លោកជំទាវ ស៊ុំ នីផា

ឯកឧត្តម ឈួរលាងហួត
 

ឯកឧត្តម ព្រហ្ម ញាណវិចិត្រ

អ្នកអង្គម្ចាស់
ស៊ីសុវត្ថិ ផាន់ដារ៉ាវង្ស

ត្រឡប់ទៅលើ

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ឆ្នាំ លើកទី៣ (២០០៤-២០០៧)


ប្រធាន
ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន
 

សម្តេច ចៅសែនកុសល ឈុំ

ឯកឧត្តម សឺន ស៊ូបែរ្តិ៍

ឯកឧត្តម ប្រាក់សុខ
 

ឯកឧត្តម តុប សំ

ឯកឧត្តម ប៉ែន ថុល

លោកជំទាវ ស៊ុំ នីផា
 

ឯកឧត្តម ឈួរ លាងហួត

ឯកឧត្តម ព្រហ្ម ញាណវិចិត្រ

ត្រឡប់ទៅលើ

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ឆ្នាំ លើកទី២ (២០០១-២០០៤)


ប្រធាន
ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន
 

សម្តេច ចៅសែនកុសល ឈុំ

ឯកឧត្តម ចាន់ សុខ

ឯកឧត្តម ថោ ប៉េងលាត
 

ឯកឧត្តម សាយ បូរី

ឯកឧត្តម សឺន ស៊ូបែរ្តិ៍

ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម
 

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ

ឯកឧត្តម តុប សំ

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ឆ្នាំ លើកទី១ (១៩៩៨-២០០១)


ប្រធាន
ឯកឧត្តម ចាន់ សុខ

សម្តេច ចៅសែនកុសល ឈុំ

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន

ឯកឧត្តម ថោប៉េងលាត

ឯកឧត្តម សាយ​ បូរី

ឯកឧត្តម សឺន ស៊ូបែរ្តិ៍

ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ

ឯកឧត្តម តុប សំ

ត្រឡប់ទៅលើ

គេហទំព័រដែលទាក់ទង
ព្រឹទ្ធសភា
រដ្ខសភា
សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
ប្រើភាសាបារាំង
សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 17

ម្សិលមិញ

: 29
សរុប : 22403